Όροι μίσθωσης-ενοικίασης

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μίσθωσης οργάνων γυμναστικής («εξοπλισμός οικιακής χρήσης») ή πώλησης αυτών («προϊόντα») μεταξύ της sportstore.gr (προμηθεύτρια) και του «μισθωτή»/ή «αγοραστή» ή του φυσικού προσώπου που υπογράφει και παραλαμβάνει, ενεργεί ως αντιπρόσωπος, για λογαριασμό, κατ’ εντολή ή εξ ονόματος του «μισθωτή» ή «αγοραστή» («υπογράφων» ή «παραλαβών»), βεβαιώνοντας ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει το παρόν.
1. Η ισχύς του συμβολαίου άρχεται με την υπογραφή του παρόντος και με την έκδοση οποιασδήποτε μορφής παραστατικού της «προμηθεύτριας». Το συμβόλαιο δεν εκχωρείται σε τρίτον και δεν συνιστά ή θεμελιώνει σύσταση, μεταβολή, μετάθεση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος.
2. Ως ελάχιστη περίοδος μίσθωσης ορίζεται αυτή του 1 μήνα από την υπογραφή του συμβολαίου.
3. Η «προμηθεύτρια» διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα καταγγελίας του συμβολαίου, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της.
4. Στο δελτίο αποστολής – ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζονται οι χρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται πλήρως από τον «μισθωτή» και ουδέποτε δύνανται να αμφισβητηθούν και η έναρξη της μίσθωσης. Στις χρεώσεις περιλαμβάνονται όλες οι αργίες καθώς επίσης και ο Φ.Π.Α. 24%.
5. Οι παραδόσεις – παραλαβές (επιτυχείς-ανεπιτυχείς) επιβαρύνουν τον «μισθωτή», «αγοραστή» ή «υπογράφοντα».
6. Το μίσθωμα προκαταβάλλεται κατά την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται κάθε φορά από την «προμηθεύτρια».
7. Εάν ο «μισθωτής» πληρώσει με πιστωτική κάρτα, υπογράφοντας εν λευκώ, εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την «προμηθεύτρια» να εισπράξει τη βεβαιωμένη - ληξιπρόθεσμη οφειλή του.
7. Με τη λήξη της μίσθωσης ο «μισθωτής» υποχρεούται στην επιστροφή του εξοπλισμού στην άρτια κατάσταση που παρέλαβε (εξαιρούνται αναλώσιμα τμήματα του εξοπλισμού, όπως π.χ φθορές τάπητα.
8. «Ο μισθωτής» δεν δύναται να υπομισθώσει, πωλήσει, παραχωρήσει τη χρήση του «εξοπλισμού» (είτε με τη μορφή άλλης επιχείρησης, νομικού ή ακόμα και φυσικού προσώπου). Η φορτοεκφόρτωση είναι ευθύνη της «προμηθεύτριας». Δεν υπάρχει κάλυψη: Σε κάθε περίπτωση: Κλοπή προϊόντων που επαναπωλούνται-Απώλεια λόγω ανειλικρίνειας.-Κλοπή από όχημα, στο οποίο ο «εξοπλισμός» ήταν εκτεθειμένος, χωρίς φύλαξη.-Απώλεια που αποκαλύπτεται μετά από απογραφή.- Απώλεια που οφείλεται σε δημόσια διαταραχή.-Απώλεια εκτός ελληνικών συνόρων.
9. Ο «μισθωτής» ευθύνεται για την καταλληλότητα, ασφάλεια, ασφαλή χρήση, συντήρηση και καθαριότητα του «εξοπλισμού». Σε περίπτωση βλάβης ενημερώνει πρώτα και αμέσως την «προμηθεύτρια».
10. Ο «υπογράφων – παραλαβών» κατά την παραλαβή «εξοπλισμού»-«προϊόντος» αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε για την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του. Δηλώνει ρητά ότι θα χρησιμοποιούνται μόνον από τον ίδιο ή από άτομα που έλαβαν γνώση των σαφών οδηγιών-διαπιστευτηρίων. Σε περιπτώσεις τραυματισμού ατόμων, ζημίας προσώπων-πραγμάτων που συνδέονται με θέματα ασφάλειας, ο «μισθωτής» - «αγοραστής» είναι υπόχρεος να αποζημιώσει όλους τους αιτούντες, φέροντας την απόλυτη ευθύνη και πάσα αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή από την αγορά.
11. Ο «μισθωτής» ευθύνεται για την επιλογή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.
12. Όλα τα όργανα γυμναστικής απευθύνονται και είναι αποκλειστικά για οικιακή χρήση, ( ένα – δύο χρήστες). 13. Δεν υπάρχει κάλυψη, σε περίπτωση που ο χρήστης είναι υπέρβαρος σε σχέση Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός χρησιμοποιείτε από τρες (3) χρήστες και άνω.
14. Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημα στην Τριών Ιεραρχών 120 Πετράλωνα Ν Αττικής, ο «μισθωτής» πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ όπου θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ
1. Η ευθύνη της «προμηθεύτριας» για κάθε είδους αξίωση του υπογράφοντα που θεμελιώνεται, συμφωνείται είτε μέχρι του ποσού που οφείλεται εκ της μίσθωσης, είτε μέχρι της αξίας των «προϊόντων». Δεν καλύπτει επακόλουθη ζημία ή οικονομικής φύσης απώλεια αξιοπιστίας που προκλήθηκε από καθυστερημένη, μη πραγματοποιηθείσα παράδοση, εάν και εφόσον παραδόθηκαν, τη μη καταλληλότητά τους, και την παύση της λειτουργίας τους. Η «προμηθεύτρια» είναι υποχρεωμένη να επισκευάσει τυχόν βλάβες εντός 10 εργάσιμων ημερών. Επίσης, μπορεί ν’ αντικαθιστά τον «εξοπλισμό» με άλλα προϊόντα παρόμοιων προδιαγραφών ή λειτουργίας, ακόμα και μικρότερης αξίας κατά την κρίση της. Η «προμηθεύτρια» διατηρεί το δικαίωμα επισκευής του εξοπλισμού στην έδρα της, τυχόν έξοδα αποστολής - παραλαβής βαραίνουν την «προμηθεύτρια».
2. Η «προμηθεύτρια» διατηρεί το δικαίωμα ελάχιστης χρέωσης 30 ευρώ για επίσκεψη στο χώρο του μισθωτή, άνευ λόγου, υποψία βλάβης. (π.χ δεν είναι ο εξοπλισμός στην πρίζα, ακούγεται κάποιος θόρυβος, που τελικά είναι φυσιολογικός).
3. Εάν η «προμηθεύτρια» έχει αναλάβει τη μεταφορά, θα παραδώσει ή παραλάβει μέσα σε 48 ώρες από την ειδοποίηση. Επίσης, ο «μισθωτής» ή αντιπρόσωπός του θα παρευρίσκεται στην παράδοση – παραλαβή.
Το Συμβόλαιο αυτό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Η τήρηση όλων των παραπάνω είναι υποχρεωτική. Η «προμηθεύτρια» μεριμνά για την τήρηση του συμφωνητικού και έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεώς του με ανακοινώσεις πριν και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι οποίες αποτελούν στην περίπτωση αυτή αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Πίσω